Diagnoza i terapia

Badania i projekty autorskie
 • Diagnoza

  Diagnoza
  • Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Tęcza” Dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Rozwoju

  Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy są zaniepokojeni rozwojem swojego dziecka w następujących obszarach:

  a) nieprawidłowości w zakresie zachowania, jedzenia, wydalania

  b) nieprawidłowości w zakresie rozwoju mowy i komunikowania się

  c) nieprawidłowości w sferze emocjonalnej

  d) trudności w rozwoju społecznym

   

  • Oferta:

  Diagnoza dziecka od urodzenia do 18 r.ż.:

  – odpowiednio do potrzeb przeprowadza zespół specjalistów (psychiatra dziecięcy, neurologopeda, psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, inni specjaliści)

  – obejmuje: wywiad, badanie i obserwację dziecka w Poradni oraz w środowisku (np. dom, przedszkole, szkoła)

  – konsultacja ze specjalistą: neurologopedą, psychologiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą Integracji Sensorycznej

  – zajęcia terapeutyczne oraz stworzenie Programu Terapeutycznego

  – instruktaż dla rodziców dotyczący sposobu realizowania Programu Terapeutycznego, może być przeprowadzony w domu lub w Centrum

  – warsztaty dla rodziców

  – interwencja kryzysowa

 • Terapia

  Terapia
  • Wczesna Interwencja

  – ocena funkcjonowania dziecka w okresie niemowlęcym w zakresie umiejętności komunikacyjnych i społecznych

  – konstruowanie programu profilaktyczno-wspomagającego do realizacji w domu dziecka

   

  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

  – diagnoza  oraz bezpłatne zajęcia dla dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia obowiązku szkolnego

   

  • Ośrodek

  – Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „Tęcza” Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem

  – jest niepubliczną bezpłatną placówką oświatową dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz dla dzieci i młodzieży z innymi zaburzeniami w rozwoju sprzężonymi z autyzmem w wieku od 3 do 25 roku życia, realizującymi wychowanie przedszkolne, obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki – placówka działa od 1 września 2007 roku

   

  • Cele:

  – wspomaganie rozwoju i przygotowanie dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat z autyzmem a także dzieciom i młodzieży z innymi niepełnosprawnościami sprzężonymi z autyzmem, do samodzielnego udziału w życiu społecznym poprzez rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w życiu codziennym

  – umożliwienie dzieciom i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat z autyzmem a także dzieciom i młodzieży z innymi niepełnosprawnościami sprzężonymi z autyzmem, realizacji wychowania przedszkolnego, obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych

   

  • Przedszkole

  – Specjalne Przedszkole „Tęcza” Dla Dzieci z Autyzmem –  jest niepubliczną bezpłatną placówką oświatową dla dzieci z autyzmem oraz dla dzieci z innymi niepełnosprawnościami sprzężonymi z autyzmem w wieku od 3 r.ż do chwili podjęcia nauki szkolnej – działa od 1 września 2009 roku

   

  • Cele:

  – zapewnienie dzieciom z autyzmem warunków do pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi z poszanowaniem ich godności osobistej oraz wolności  światopoglądowej i wyznaniowej

  – zapewnienie dzieciom z autyzmem korzystnych warunków przezwyciężania trudności i osiągania pozytywnych efektów w terapii i edukacji

  – rozwijanie sprawnych funkcji psychicznych i fizycznych

  – korygowanie i kompensowanie nieprawidłowości i deficytów rozwojowych

   

  • Szkoła

   – Specjalna Szkoła Podstawowa „Tęcza” Dla Dzieci z Autyzmem – w budowie